Trang nhà > Ghi danh > Thôi học > Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 • Phụ huynh thông báo trước một tháng với nhà trường bằng văn bản và/hoặc thư điện tử việc học sinh chuyển trường.
 • Phụ huynh thanh toán mọi hóa đơn nếu có trước ngày học sinh thôi học.
  • Nếu học sinh thôi học giữa học kỳ thì phụ huynh sẽ phải trả học phí cho cả học kỳ (xem quy định tài chính)
 • Học sinh mẫu giáo và tiểu học trả sách giáo khoa, sách truyện cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
 • Học sinh các lớp trung học đặt hẹn với giáo viên thư viện để trả sách giáo khoa (cdi@lfay.com.vn), sách truyện, tài liệu tham khảo và với phòng quản lý học sinh trung học (phòng C201, surveillants@lfay.com.vn), để trả chìa khóa tủ cá nhân.
 • Phụ huynh đặt hẹn với văn phòng Ban giám hiệu (phòng C313, secretariat@lfay.com.vn) hoặc văn phòng mẫu giáo-tiểu học (phòng D102, secretariat.primaire@lfay.com.vn) để nhận hồ sơ học bạ và giấy xác nhận thôi học.
  • Nhà trường sẽ giữ lại hồ sơ học bạ và giấy xác nhận thôi học nếu học sinh và phụ huynh chưa trả sách và thanh toán hóa đơn.
  • Nhà trường sẽ không cấp giấy xác nhận thôi học trước ngày học sinh kết thúc học ở trường.
 • Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trên danh sách vào cuối ngày học sinh kết thúc học ở trường.