Trang nhà > Ghi danh > Thôi học > Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 • Phụ huynh thông báo trước một tháng với nhà trường bằng văn bản và/hoặc thư điện tử việc học sinh chuyển trường.
 • Phụ huynh thanh toán mọi hóa đơn nếu có trước ngày học sinh thôi học.
  • Nếu học sinh thôi học giữa học kỳ thì phụ huynh sẽ phải trả học phí cho cả học kỳ (xem quy định tài chính)
 • Học sinh mẫu giáo và tiểu học trả sách giáo khoa, sách truyện cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
 • Học sinh các lớp trung học đặt hẹn với giáo viên thư viện để trả sách giáo khoa, sách truyện, tài liệu tham khảo và với phòng quản lý học sinh trung học (phòng C201), để trả chìa khóa tủ cá nhân.
 • Phụ huynh đặt hẹn với văn phòng Ban giám hiệu (phòng C313) hoặc văn phòng mẫu giáo-tiểu học (phòng D102) để nhận hồ sơ học bạ và giấy xác nhận thôi học.
  • Nhà trường sẽ giữ lại hồ sơ học bạ và giấy xác nhận thôi học nếu học sinh và phụ huynh chưa trả sách và thanh toán hóa đơn.
  • Nhà trường sẽ không cấp giấy xác nhận thôi học trước ngày học sinh kết thúc học ở trường.
 • Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trên danh sách vào cuối ngày học sinh kết thúc học ở trường.