Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI > Ban công tác xã hội

Ban công tác xã hội

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Nhà trường có một ban chuyên trách các công tác xã hội (gọi tắt là Ban công tác xã hội). Các gia đình gặp khó khăn tài chính nhất thời có thể nộp hồ sơ xin trợ giúp.
Hồ sơ làm theo mẫu dưới đây.
Mọi hồ sơ không đầy đủ mặc nhiên sẽ bị loại.

Mẫu hồ sơ xin trợ giúp tài chính :