Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào các Hội đồng nhà trường và khối MG-TH

Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào các Hội đồng nhà trường và khối MG-TH

Năm học 2021-2022

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG (Conseil d’établissement):

Thành viên chính thức:
DEPOUILLY Xavier
NGUYEN Tien-Dung
CHAROY Bernard
LE Thi Thanh Mai

Thành viên dự khuyết:
NGUYEN Thi Vinh Ha
SPIELMANN Minh
RAYSSAC Jean-Alain
RENAULT TRAN Anne-Sophie

HỘI ĐỒNG KHỐI MẪU GIÁO-TIỂU HỌC (Conseil d’école):

Thành viên chính thức:
NGUYEN Tien-Dung
PERRUCHOT LEGRAND Philippe
BELLO Leila
QUELIN Gautier
HOFFMANN Patrick
MILLET Yannick
SPIELMANN Minh
LE Thi Thanh Mai
RENAULT TRAN Anne-Sophie
JAYET Karine
DE BERNY Nguyet
PHAM Ho Diep
HERRMANN Laetitia