Accueil > Établissement (vi) > Conseils et instances (vi) > Résultats des élections des représentants des parents d’élèves aux Conseils (...)

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves aux Conseils d’établissement et d’école (vi)

Năm học 2023-2024

par NGUYEN Lan Phuong

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG (Conseil d’établissement) :

Thành viên chính thức :
NUSS Grégoire
NGUYEN Ha Quynh
DEPOUILLY Xavier
CHAROY Bernard

Thành viên dự khuyết :
NGUYEN Thi Ngoc Thuy
NGUYEN Mai Hong
MOURZAGH Nordine
DUONG Thuy Linh

HỘI ĐỒNG KHỐI MẪU GIÁO-TIỂU HỌC (Conseil d’école) :

Thành viên chính thức :
NUSS Grégoire
HAHN Rachel Ahreum
DUONG Thuy Linh
MOURZAGH Nordine
NGUYEN Thi Ngoc Thuy
MILLET Yannick
NGUYEN Ha Quynh
NGUYEN Mai Hong
QUELIN Gautier
LEGRAND PERRUCHOT Philippe
BOURLIER Jean François
NGO Thi Tuyet Minh
LE CANNELIER Vincent
HERRMANN Laetitia
NGUYEN Thi Thu Thuy

— 
Cuộc bầu cử đại diện PHHS vào các Hội đồng nhà trường và khối Mẫu giáo-Tiểu học cho năm học 2023-2024 được tổ chức bằng bỏ phiếu trực tuyến từ ngày 04 đến ngày 05/10/2023.