Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Nhà tài trợ

Nhà tài trợ

bởi FONTAINE Frédéric

Trường Pháp xin cảm ơn công ty ADCo đã hỗ trợ đội bóng đá của trường. Thực sự năm nay, ADCo tài trợ tất cả các đội bóng đá của nhà trường.

Với đóng góp của ADCo, nhà trường đã được cung cấp cho mỗi đội nhiều tài liệu và quần áo.