Accueil > Informations pratiques (vi) > Calendrier et Horaires (vi) > Lịch học 2022-2023

Lịch học 2022-2023

par NGUYEN Lan Phuong

Lịch học đã được Hội đồng nhà trường thông qua ngày 21/03/2022 và đang chờ Cơ quan giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt.

Lịch học 2022-2023

Giáo viên tựu trường ngày 05/9/2022
Học sinh khai giảng ngày 06/9/2022