Trang nhà > Ghi danh > Ghi danh lại > Ghi danh lại

Ghi danh lại

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Ghi danh lại cho năm học tiếp theo được thực hiện tự động. Phí ghi danh lại phải được trả cùng với học phí học kỳ một của năm học tiếp theo.