Trang nhà > Ghi danh > Ghi danh lại > Ghi danh lại

Ghi danh lại

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Học sinh được ghi danh lại cho năm học tiếp theo sau khi đã trả phí ghi danh lại. Khoản phí này được tính trong hóa đơn học phí học kỳ 3 của năm học trước.