Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Các đội và kết quả

Các đội và kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông Alexandre LEGENDRE và ông Pascal BAROS

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 1 - Blue Sky United 3 - 1 Pablo 2, Dinh Son
22/10/2017 DTD FC - Lycée Yersin 1 0 - 5 Pablo 3, Dinh Son 2
12/11/2017 Phu Dong - Lycée Yersin 1 1 - 5 Dinh Son 4, Pablo
19/11/2017 Lycée Yersin 1 - Blue Sky Academy 1 - 0 Dinh Son
26/11/2017 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 2 - 3 Pablo 3
03/12/2017 Lycée Yersin 1 - BFS 6 - 0 Pablo 3, Dinh Son 3
10/12/2017 GSH - Lycée Yersin 1 1 - 7 Dinh Son 4, Pablo, Nicolas, Ha-Phan
17/12/2017 DTD Lion - Lycée Yersin 1 0 - 3 Pablo 3
14/01/2018 Lycée Yersin 1 - HYS 3 - 2 Pablo 2, Dinh Son
21/01/2018 DTD Blue - Lycée Yersin 1 0-11 Pablo 6, Dinh Son 4
04/02/2018 Blue Sky United - Lycée Yersin 1 2 - 2 Pablo, Dinh Son
25/02/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 3 - 0 Pablo, Dinh Son, Sy Long
04/03/2018 Lycée Yersin 1 - DTD FC 7 - 0 Pablo 3, Dinh Son 2, Vu Khoa, Duy
18/03/2018 Lycée Yersin 1 - DTD Lion 3 - 0
25/03/2018 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 2 - 0 Pablo, Dinh Son
01/04/2018 BFS - Lycée Yersin 1 2 - 3 Pablo 2, Dinh Son
05/05/2018 Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 0 - 4 Pablo 2, Dinh Son 2
06/05/2018 Lycee Yersin 1 - HN Dragons 2 - 0 Sy Long, Dinh Son
13/05/2018 Blue Sky Academy - Lycée Yersin 1 0 - 2 Pablo 2
20/05/2018 HYS - Lycée Yersin 1 0 - 5 Pablo 3, Dinh Son, Nicolas
27/05/2018 Lycée Yersin 1 - GSH 10 - 0 Robin 3, Pablo 2, Vu Khoa 2, Dinh Son, Duy, Sy Long
03/06/2018 Lycée Yersin 1 - DTD Blue 5 - 1 Pablo 2, Dinh Son 2, Robin
U9 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Laurent VAN DE STEENE và ông Radouane FOULIER

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 2 - HYS 3 - 1 Quang Vinh 2, Alexandre
22/10/2017 DTD Lion - Lycée Yersin 2 2 - 9 Quang Vinh 4, Alexandre 3, Hai Phong, Duy Anh
12/11/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky Academy 1 - 3 Quang Vinh
19/11/2017 GSH - Lycée Yersin 2 0 - 3
26/11/2017 DTD FC - Lycée Yersin 2 1 - 4 Quang Vinh 2, Alexandre, Trong Hoang
03/12/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky United 0 - 6
10/12/2017 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 0
17/12/2017 DTD Blue - Lycée Yersin 2 0 - 1 Trong Hoang
14/01/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 2 4 - 0
21/01/2018 Lycée Yersin 2 - BFS 2 - 3 Quang Vinh, Alexandre
04/02/2018 HYS - Lycée Yersin 2 4 - 1 Alexandre
25/02/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 3 - 0
04/03/2018 Blue Sky Academy - Lycée Yersin 2 2 - 0
18/03/2018 Lycée Yersin 2 - GSH 2 - 2 Alexandre, Quang Vinh
25/03/2018 Blue Sky United - Lycée Yersin 2 13 - 0
01/04/2018 Lycée Yersin 2 - DTD Lion 5 - 0 Hai Phong 2, Alexandre, Quang Vinh, Chảlie
05/05/2018 Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 0 - 4
06/05/2018 Lycee Yersin 2 - DTD Blue 1 - 4 Duy Anh
13/05/2018 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 2 - 2 Quang Vinh, Charlie
20/05/2018 Lycée Yersin 2 - DTD FC 3 - 0
27/05/2018 Lycée Yersin 2 - HN Dragons 0 - 2
03/06/2018 BFS - Lycée Yersin 2 2 - 0
U11 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông Colin CAMPBELL

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 1 - Blue Sky United 1 - 7 Sam Chi
22/10/2017 HYS Warriors - Lycée Yersin 1 4 - 3 Elio, Titouan, Quang Anh
12/11/2017 DTD Eagle - Lycée Yersin 1 0 - 2 Titouan, Sam Chi
19/11/2017 DTD FC - Lycée Yersin 1 5 - 1 Titouan 2, Sam Chi 2, Quang Anh
26/11/2017 Phu Dong - Lycée Yersin 1 3 - 2 Alec Giao 2
03/12/2017 Lycée Yersin 1 - Phuong Dong 4 - 0 Titouan 2, Jac-An, Quang Anh
10/12/2017 Lycée Yersin 1 - BFS 5 - 1 Sam Chi 2, Elio, Titouan, Quang Anh
17/12/2017 HJK - Lycée Yersin 1 1 - 3 Quang Anh, Sam Chi, Titouan
14/01/2018 DTD Red - Lycée Yersin 1 2 - 5 Titouan 2, Sam Chi 2, Elio
21/01/2018 Lycée Yersin 1 - Super Kids 3 - 2 Sam Chi 2, Titouan
28/01/2018 HYS Angels - Lycée Yersin 1 3 - 0
04/02/2018 HN Dragons - Lycée Yersin 1 0- 3 Titouan, Sam Chi, Jake
25/02/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4 - 0 Sam Chi, Elio, Quang Anh, Jac-An
04/03/2018 GSH South - Lycée Yersin 1 0 - 8 Elio 3, Titouan 2, Sam Chi, Jake, Thanh Tung
18/03/2018 Lycée Yersin 1 - Blue Sky Academy 9 - 1 Sam Chi 4, Titouan 3, Thanh Tung, Quang Anh
25/03/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin Filles 15 - 0 Titouan 3, Elio 3, Viet Bach 2, Alec Giao 2, Quang Anh 2, Thanh Tung, Jake, Khanh Toan
01/04/2018 HYS Angels - Lycée Yersin 1 4 - 2 Elio, Sam Chi
05/05/2018 GSH North - Lycee Yersin 1 3 - 2 Elio, Sam Chi
06/05/2018 Lycee Yersin 1 - BFS 1 - 3 Elio
13/05/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 1 6 - 3 Elio 2, Sam Chi
20/05/2018 Lycée Yersin 1 - HYS Warriors 1 - 3 Titouan
27/05/2018 DTD FC - Lycée Yersin Filles 1 - 6 Titouan, Jac An, Sam Chi, Elio, Jake, Thanh Tung
03/06/2018 GSH North - Lycée Yersin 1 1 - 3 Titouan 2, Quang Anh
U11 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Mohamed OMHA và ông DUONG Dai Ha

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 HYS Warrior - Lycée Yersin 2 1 -1 Liam
22/10/2017 DTD FC - Lycée Yersin 2 3 - 0
12/11/2017 Lycée Yersin 2 - Super Kids 2 - 4 Viet Dung, Cong Hieu
19/11/2017 Phu Dong - Lycée Yersin 2 0 - 10
26/11/2017 DTD Eagle - Lycée Yersin 2 9 - 2 Dang Lam, Alexis
03/12/2017 GSH North - Lycée Yersin 2 6 - 1 Dang Lam
10/12/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky United 0 - 11
17/12/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky Academy 0 - 4
14/01/2018 Lycée Yersin 2 - BFS 0 - 6
21/01/2018 Lycée Yersin 2 - Phuong Dong 2 - 3 Dang Lam, Liam
04/02/2018 GSH South - Lycée Yersin 2 4 - 1 Cong Hieu
25/02/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4 - 0
04/03/2018 DTD Red - Lycée Yersin 2 3 - 1 Dang Lam
18/03/2018 HN Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 0
24/03/2018 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles 8 - 0 Dang Lam 3, Liam 3, Tuan Hoang, Viet Dung
25/03/2018 HYS Angels - Lycée Yersin 2 10 - 1 Dang Lam
06/05/2018 Phuong Dong - Lycee Yersin 2 0 - 6 Alexis 2, Dang Lam, Remi, Liam, Conh Hieu
13/05/2018 GSH South - Lycée Yersin 2 0 - 4 Dang Lam, Remi, Liam, Jasper
20/05/2018 DTD FC - Lycée Yersin 2 8 - 0
03/06/2018 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles 5 - 0 Alexis, Dang Lam, Remi, Conh Hieu, Viet Dung
U11 - Lycée Yersin Filles

Huấn luyện viên : ông Jérôme BOULO

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin Filles - BFS 13-0
22/10/2017 DTD Eagle - Lycée Yersin Filles 10 - 0
12/11/2017 GSH South - Lycée Yersin Filles 4 - 0
19/11/2017 Lycée Yersin Filles - Super Kids 0 - 11
26/11/2017 HYS Angels - Lycée Yersin Filles 22 - 0
03/12/2017 HN Dragons - Lycée Yersin Filles 6 - 0
10/12/2017 DTD Red - Lycée Yersin Filles 5 - 0
17/12/2017 Lycée Yersin Filles - Blue Sky United 0 - 20
14/01/2018 Lycée Yersin Filles - Blue Sky Academy 1 - 8 Rafaella
28/01/2018 DTD FC - Lycée Yersin Filles 8 - 0
04/02/2018 HYS Warriors - Lycée Yersin Filles 12 - 0
25/02/2018 Lycée Yersin Filles - Phuong Dong 0 - 3
18/03/2018 HJK - Lycée Yersin Filles 9 - 0
24/03/2018 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles 8 - 0
25/03/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin Filles 15 - 0
01/04/2018 Phu Dong - Lycée Yersin Filles 25 - 0
13/05/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin Filles 4 - 0
20/05/2018 GSH South - Yersin Filles 12 - 0
27/05/2018 Blue Sky United - Lycée Yersin 1 11 - 1 Minna
03/06/2018 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin Filles 5 – 0
U13 - Lycée Yersin

Huấn luyện viên : ông Xavier DEPOUILLY và ông Benoit ALLEAUME

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
08/10/2017 Lycée Yersin - SIS Garmuda 13 - 1 Cong Vinh 5, Maxime 5, Hong Hai, Kevan, Armel
15/10/2017 Lycée Yersin - HIS 1 - 3 Kevan
22/10/2017 Lycée Yersin - Phuong Dong 6 - 4 Maxime 2, Kevan 2, Dang Son, Hoang Hai
12/11/2017 Blue Sky - Lycée Yersin 1 - 1 Maxime
19/11/2017 Lycée Yersin - Blue Dragons 1 - 8
26/11/2017 GSH - Lycée Yersin 0 - 3 Maxime, Cong Vinh, Dang Son
03/12/2017 HJK - Lycée Yersin 1 - 8 Dang Son 3, Maxime 2, Kevan 2, Cong Vinh
10/12/2017 Lycée Yersin - BFS 1 - 2 Kevan
17/12/2017 Lycée Yersin - Phu Dong 1 - 3 Kevan
14/01/2018 Lycée Yersin - HN Dragons 1 - 3 Eliott
21/01/2018 Lycée Yersin - Blue Sky 2 - 4 Eliott, Cong Vinh
28/01/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin 4 - 7 Maxime 5, Cong Vinh
04/02/2018 HYS - Lycée Yersin 6 - 1 Maxime
25/02/2018 SIS Gamuda - Lycée Yersin 4 - 13 Maxime 4, Khoi Nguyen 2, Cong Vinh 2, Hoang Hai 2, Kevan 2, Eliott 1
04/03/2018 Lycée Yersin - HJK 1 - 1 Dang Son
18/03/2018 Blue Dragons - Lycée Yersin 4 - 7 Cong Vinh 2, Gia Bach 2, Dang Son 2, Kevan
01/04/2018 BFS - Lycée Yersin 6 - 1 Maxime
06/05/2018 Lycee Yersin - GSH 1 - 2 Armel
13/05/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 4 - 2 Kevan, Maxime
20/05/2018 HN Dragons - Lycée Yersin 1 - 1 Kevan
U15 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông François DOUTRIAUX

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 5 - 4 Tim 3, Gabriel
22/10/2017 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 0 - 14
12/11/2017 Lycée Yersin 1 - Super Kids 5 - 10 Tim 3, Gabriel 2
19/11/2017 Lycée Yersin 1 - Phuong Dong 1 - 2 Tim
26/11/2017 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 3 - 8 Tim 4, Henri, Gabriel, Leo
03/12/2017 GSH North - Lycée Yersin 1 8 - 0
10/12/2017 GSH South - Lycée Yersin 1 1 - 3 Tim 2, Hoang Bach
17/12/2017 Lycée Yersin 1 - Dream Football 2 - 7 Henri, Tim
14/01/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 2 - 3 Tim, Alexis
21/01/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 1 6 - 1 Hoang Bach
28/01/2018 HN Dragons - Lycée Yersin 1 5 - 4 Tim 3, Hoang Bach
04/02/2018 Super Kids - Lycée Yersin 1 9 - 2 Tim 2
25/02/2018 Lycée Yersin 1 - Blue Dragons 12 - 2 Tim 5, Henri 2, Hoang Bach 2, Gabriel, Alexis, Leo
04/03/2018 Dream Football - Lycée Yersin 1 5 - 3 Tim 2, Henri
18/03/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin 1 2 - 1 Femi 2
01/04/2018 Lycée Yersin 1 - GSH South 2 - 10 Tim 2
06/05/2018 Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 3 - 4 Tim 2, Hoang Bach, Henri
13/05/2018 Lycée Yersin 1 - GSH North 0 - 3
U15 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : Ông Nicolas LANDRY

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
08/10/2017 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 0 - 16 Adrian 11, Ismail 2, Cong Minh, Khoi Nguyen
15/10/2017 Lycée Yersin 2 - Super Kids 6 - 7 Adrian 3, Linh Son , Nhat Nam, Khoi Nguyen
22/10/2017 Lycée Yersin 2 - HN Dragons 2 - 3 Linh Son , Nhat Nam
12/11/2017 GSH South - Lycée Yersin 2 9 - 8 Adrian 3, Nhat Nam 2, Linh Son, Gia Bach, Jock
19/11/2017 Lycée Yersin 2 - Dream Football 3 - 8 Nhat Nam, Linh Son
26/11/2017 GSH North - Lycée Yersin 2 10 - 2 Adrian 2
03/12/2017 Super Kids - Lycée Yersin 2 2 - 1 Nhat Nam
10/12/2017 Lycée Yersin 2 - Phuong Dong 1 - 7 Duc Quan
17/12/2017 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 1 - 13 Duc Quan
14/01/2018 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 2 - 3 Khoi Nguyen, Duc Quan, Gia Bach
21/01/2018 Lycée Yersin 2 - Blue Dragons 6 - 4 Nhat Nam 3, Gia Bach 2, Linh Son
28/01/2018 Lycée Yersin 2 - GSH South 4 - 3 Linh Son 2, Nhat Nam 2
04/02/2018 HN Dragons - Lycée Yersin 2 6 - 2 Nhat Nam, Cong Minh
04/03/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin 2 1 - 4 Jock
18/03/2018 Lycée Yersin 2 - GSH North 3 - 8 Nhat Nam, Linh Son, Khoi Nguyen
01/04/2018 Dream Football - Lycée Yersin 2 10 - 0
06/05/2018 Lycee Yersin 2 - Lycee Yersin 1 3 - 4 Adrain 2, Nhat Nam
13/05/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 2 5 - 2 Linh Son, Nhat Nam