Trang nhà > Giáo vụ > SỨC KHỎE HỌC SINH // CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ > CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – QUY ĐỊNH ỨNG PHÓ

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – QUY ĐỊNH ỨNG PHÓ

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Quy định của nhà trường liên quan đến chất lượng không khí đã được điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định quốc tế thông qua việc tuân thủ sự phân chia sáu cấp độ và đưa ra các chỉ dẫn ứng phó với mỗi mức độ ô nhiễm.

Bản quy định mới này sẽ được áp dụng kể từ thứ hai, ngày 09/11/2020.PDF Quy định chất lượng không khí VN (14/10/2020):

PDF Nhiệt độ cao: