Trang nhà > Giáo vụ > SỨC KHỎE HỌC SINH // CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ > KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Kể từ ngày đi vào hoạt động, 09/2018, nhà trường đã cho giám sát chất lượng khí lọc qua 3 lần kiểm tra được thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam : Các đợt kiểm tra được tiến hành tại các khu vực khác nhau có tính ‘tiêu biểu » của trường (khu vực MG &TH, khu vực Trung học, thư viện, nhà ăn…). Các kết quả kiểm tra cho thấy các biện pháp lọc khí nhà trường áp dụng là thỏa đáng. Mời quý vị xem kết quả kiểm tra dưới đây.

06/04/2019 :

05/10/2019 :

13/10/2019 :