Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Bầu đại diện PHHS tham gia Hội đồng các cấp của nhà trường

Bầu đại diện PHHS tham gia Hội đồng các cấp của nhà trường

Năm học 2023-2024

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Năm học 2023-2024 này, ngày bầu cử chính thức đại diện phụ huynh học sinh vào Hội đồng các cấp của nhà trường được ấn định vào thứ Năm, ngày 05/10/2023. Từ 9h00 ngày 04/10 đến 14h00 ngày 05/10/2023, phụ huynh sẽ tham gia bầu cử bằng bỏ phiếu trực tuyến các đại diện của mình vào hai Hội đồng của nhà trường, đó là :

  1. Hội đồng khối mẫu giáo & tiểu học (Conseil d’école) : 15 thành viên chính trong đó có ít nhất một thành viên đại diện cho mỗi khối lớp và 15 thành viên dự khuyết
  2. Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement) : 4 đại diện chính và 4 dự khuyết
  3. Với Hội đồng khối trung học (Conseil du second degré), Hội đồng kỷ luật : các thành viên chính thức cũng như dự khuyết ở Hội đồng nhà trường đề cử đại diện của mình.

Ai có thể ứng cử ?

  • Các liên minh và tổ chức PHHS,
  • Các hội PHHS địa phương,
  • Các PHHS độc lập.

Các danh sách ứng cử có thể không có đủ số người đăng ký nhưng nhất thiết phải có tối thiểu hai ứng cử viên.

Phụ huynh có thể tải mẫu danh sách đăng ký ứng cử ở bên dưới đây.

Danh sách ứng cử phải được từng ứng cử viên ký và chuyển lại cho nhà trường 10 ngày trước ngày bầu cử trực tuyến kết thúc, tức là muộn nhất vào thứ Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023 trước 12h đêm.

Hiệu trưởng toàn trường
Corinne CHAN YUE TACK

Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement)_Danh sách đăng ký ứng cử 2023-2024
Hội đồng khối Mẫu giáo-Tiểu học (Conseil d’école)_Danh sách đăng ký ứng cử 2023-2024