Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Note de rentrée Thang 9 Nam 2021

Nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều loại hình sinh hoạt ngoại khóa thể thao hoặc nghệ thuật và văn hoá.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với ông Pascal Baros : activites@lfay.com.vn

Mô tả

Bấm vào đây để xem mô tả, hình ảnh và tiến trình về các hoạt động.

Chương trình

Bấm vào đây để xem các chương trình.

Ghi danh

Để xem lịch học ngoại khóa của con em quý vị và đăng ký quý vị phải kết nối với không gian ENT ENT Environnement Numérique de Travail trên trang thông tin điện tử của nhà trường https://auth.lfay.com.vn và nhấp vào EDUKA để đăng nhập cổng thông tin.
Mỗi loại hình ngoại khóa chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người đăng ký tham gia nhât định, căn cứ vào quy định và tính chất địa điểm sinh hoạt mà trường hiện có. Theo đó, một vài loại hình ngoại khóa có thể không có sẵn một khi số chỗ tối đa đã được đăng ký.

Các học kỳ

học kỳ 1 : từ ngày 21 thang 9 đến 18 thang 12
học kỳ 2 : từ ngày 4 thang 1 đến 2 thang thu
học kỳ 3 : từ ngày 19 thang thu đến 2 thang bay

Nội quy tham gia ngoại khóa

Bấm vào đây để xem